Archive for Term: CONSULTANT

พจวรรณ คงสุวรรณ
Beauty Consultant
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางด้านความงาม Face and body design และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ทางด้านการแพทย์ งานศัลยกรรม เสริมจมูก ปรับรูปหน้า ดูดไขมัน ดูแลผิวพรรณ สุขภาพ มีประสบการณ์ ผ่านการดูงาน จากทั้งในและต่างประเทศ มากว่า 10 ปี
0