Archive for Term: medical staff

ปุญญิศา นิลพงษ์
Beauty Therapist
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย การกู้ชีพและเป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 20 ปี
ธิดารัตน์ ทองมูล
Beauty Therapist
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานหัตถการความงาม มีความรู้ความชำนาญทั้งการทำทรีตเม้นท์และเลเซอร์ มีประสบการณ์ในคลีนิกความงามและสุขภาพมากว่า 10 ปี